Godziny otwarcia:
poniedziałek 12:00-18:00
wtorek - czwartek 10:00-18:00
piątek 10:00-16:00
Ubezpieczenia komunikacyjne
Ubezpieczenia majątkowe
Ubezpieczenia osobowe
Ubezpieczenia zdrowotne
Gwarancje ubezpieczeniowe
OC w życiu prywatnym
Slider

Kogo można uposażyć w polisie na życie?

Kogo można uposażyć w polisie na życie, aby być spokojnym o los bliskich? To ważna decyzja, a najważniejsze, że podejmujesz ją w pełni niezależnie i tak jak chcesz. Polisę na życie wykupujesz przecież nie tylko na wypadek śmierci, ale jako zabezpieczenie samego siebie w trudnych sytuacjach w życiu. Spokój i poczucie bezpieczeństwa są bezcenne. Taka polisa zapewnia, że w razie trudnego dla Ciebie zdarzenia losowego dostaniesz odszkodowanie – Ty albo Twoi najbliżsi w wypadku Twojej śmierci. Sam zdecydujesz, jaki ma być zakres ochrony i kto ma być tak zwanym uposażonym.

  Imię i nazwisko*

  Telefon*

  Adres E-mail*

  Temat wiadomości*

  Treść wiadomości*

  Uposażony – co oznacza ten termin?

  To osoba lub osoby, które zostają wskazane przez Ciebie w momencie zawierania polisy na życie. W przypadku, gdyby coś Ci się stało, to te osoby dostaną odszkodowanie, a zatem pieniądze z Twojej polisy. Są to osoby, które podajesz z imienia i nazwiska i określasz, jaką część kwoty należnej towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci im po Twojej śmierci. W swojej polisie możesz również wskazać osobę  prawną – to jest instytucję, stowarzyszenie, bank czy inną organizację, której chcesz przekazać środki należne z polisy.

  Osoby uposażone (zarówno fizyczne, jak i prawne) nie muszą o tym wiedzieć w momencie zawierania umowy o ubezpieczenie. Podajesz tylko ich dane. Nie muszą nic podpisywać, a zatem nie ma żadnych utrudnień związanych z faktem ustanowienia osób uposażonych.

  Czym jest polisa na życie i dlaczego jest tak ważna?

  Jest to Twoje zabezpieczenie na wypadek trudnych sytuacji – choroby, wypadku, śmierci małżonka, rodziców czy dzieci. Sam wybierasz zakres, który dla Ciebie jest optymalny. W kontekście osób uposażonych jest ona ich zabezpieczeniem. Taka gotówka, którą otrzymają oni zaraz po Twojej śmierci pozwoli im odnaleźć się w pierwszym trudnym okresie, kiedy zadbanie o siebie w sytuacji straty jest naprawdę konieczne.

  Polisa na życie to umowa ubezpieczenia. W zależności od Twoich preferencji przewiduje ona różne sytuacje. Jeśli się wydarzą, zostanie Ci wypłacona określona kwota odszkodowania. Zatem zabezpiecza ona głównie Ciebie. Ale wtedy, gdy odejdziesz, zabezpieczy również potrzeby Twoich bliskich. To będzie ostatnia rzecz, jaką dla nich zrobisz – uposażenie ich na wypadek Twojej śmierci. To dla Ciebie niewiele, a dla nich może oznaczać, być albo nie być na początku nowej i niezwykle trudnej sytuacji.

  Kogo można uposażyć w polisie na życie?

  O tym, kogo uposażasz, decydujesz Ty sam. Kogo można uposażyć w polisie na życie? Mogą to być Twoi bliscy, rodzina, a także inne osoby fizyczne. Podajesz wtedy ich dane – to znaczy imię, nazwisko i często PESEL. Jeśli uposażasz osobę prawną, potrzebujesz jej pełnej nazwy, REGONu albo NIPu czy KRSu oraz dokładnego adresu siedziby. Określasz również, jaka część należnej kwoty trafi do uposażonego. Nie jest określona ilość osób/ instytucji, które możesz wskazać zawierając ubezpieczenie na życie.

  To, co jest istotne, to właśnie określenie części należnej każdej wskazanej osobie. Może to być podział równy lub nie. Podział ten rozpisujesz procentowo i istotne jest, aby po zsumowaniu było to każdorazowo 100%.

  kogo można uposażyć w polisie na życie
  Kogo można uposażyć w polisie na życie – ubezpieczenia na życie Łódź – sprawdź

  Kogo można uposażyć w polisie na życie – czy uposażony musi być pełnoletnią osobą z rodziny?

  Nie ma znaczenia wiek osoby, którą wskazujesz. Może to być osoba pełnoletnia, ale także (nie tylko Twoje) dziecko niezależnie od jego wieku. Może to być osoba z Twojej bliższej lub dalszej rodziny, ale równie dobrze ktoś znajomy lub partner. Musisz znać jej dane osobowe, aby wpisać je przy zawieraniu umowy . Niektóre towarzystwa mogą jednak zapytać o stopień pokrewieństwa.

  Jest to cenna pomoc dla partnera, jeśli żyjesz w związku nieformalnym. Po Twojej śmierci nie jest on ustawowym spadkobiercą. Natomiast bez problemu może mu zostać wypłacone odszkodowanie z polisy na życie, jeśli tylko wskażesz go jako osobę uposażoną.

  Gdy uposażasz osobę niepełnoletnią, pieczę nad środkami przejmuje Sąd Rodzinny i to on decyduje, w jaki sposób jest wydatkowana należna dziecku kwota odszkodowania (pieniądze muszą być przeznaczone na potrzeby dziecka).

  Czy jak wskażę osoby uposażone, to mogę to jeszcze zmienić?

  Jak najbardziej tak. Możesz to zrobić w dowolnym momencie trwania polisy. Pamiętaj jednak, że musisz tego dokonać na piśmie. Musisz ponownie wskazać wszystkie osoby uposażone. Nie ma limitu ilości zmian. Możesz to robić za każdym razem, jeśli będziesz mieć taką potrzebę, byle była zachowana forma pisemna, a zatem wymaga to krótkiego kontaktu z doradcą.

  Co w sytuacji, gdy osoba uposażona umrze przede mną?

  W takim przypadku pieniądze z odszkodowania nie przepadają, a tylko są dzielone proporcjonalnie między pozostałe osoby wskazane w polisie na życie. A zatem nie ponosisz naprawdę żadnego ryzyka. Możesz wskazać wszystkie osoby, na których zabezpieczeniu Ci zależy, często również określić, którzy uposażeni są tymi głównymi, a którzy zastępczymi (czyli uprawnionymi do odszkodowania w przypadku, gdy główni z jakiegoś powodu nie mogą go uzyskać).

  Czy musisz zawsze wskazać osoby uposażone w polisie na życie?

  Nie. To jest Twoja dobrowolna decyzja. Zwykle ubezpieczający podają takie informacje, ale w sytuacji, gdy tego nie zrobisz – środki nie przepadają. Po Twojej śmierci świadczenie będzie przysługiwać ustawowym spadkobiercom. Najczęściej jest to małżonek, a także dzieci. Dzieje się tak nie tylko wtedy, gdy nie wskażesz osób uposażonych (jednej lub kilku), ale też wówczas, gdy osoby wskazane umrą przed Tobą albo z innych powodów utracą prawo do wypłaty odszkodowania. Może się tak zdarzyć w przypadku, gdy danej osobie, którą uposażyłeś zawierając umowę polisy na życie udowodniony zostanie fakt, że przyczyniła się do Twojej śmierci w sposób umyślny (czyli na przykład w wyniku przestępstwa albo wypadku spowodowanego przez nią w stanie nietrzeźwości).

  Powyższy artykuł opisuje ogólne warunki ubezpieczenia na życie.  Zawierając je zapytaj agenta o konkretne obowiązujące przy danej polisie, by nic Cię nie zaskoczyło w późniejszym czasie. Jednak jest to standardowa usługa przypisana do tej unikalnej formy ubezpieczenia. Widać wyraźnie, że odszkodowanie są to środki w pewnym sensie dziedziczone. A zatem korzystasz z odszkodowania nie tylko Ty, ale też osoby, które wskażesz jeśli Ciebie zabraknie. To zatem dobra inwestycja.

  Czy uposażony będzie musiał zapłacić podatek dochodowy?

  Absolutnie nie. Pieniądze uzyskane w wyniku wypłaty odszkodowania z tytułu nie są dochodem rozumianym standardowo. Nie należą też do spadku i w związku z tym nie trzeba od nich płacić podatku dochodowego, czy z tytułu spadków i darowizn. Kwota należna będzie zatem wypłacona w całości i nie zrodzi żadnego obowiązku podatkowego. To realna pomoc w trudnej sytuacji. Szybka i zależna od kwoty, na jaką zawarłeś polisę na życie. Od niej bowiem zależy ogólna wysokość odszkodowania z tytułu jej zawarcia.

  oraz wskazanie osób uposażonych to Twój realny wpływ i wsparcie w sytuacjach trudnych. Dotyczy to zarówno takich, które wystąpią w Twoim życiu (o ile obejmuje je zakres Twojej polisy), jak i tej najtrudniejszej dla bliskich – Twojej śmierci.

   Imię i nazwisko*

   Telefon*

   Adres E-mail*

   Temat wiadomości*

   Treść wiadomości*