Godziny otwarcia:
poniedziałek 12:00-18:00
wtorek - czwartek 10:00-18:00
piątek 10:00-16:00
Ubezpieczenia komunikacyjne
Ubezpieczenia majątkowe
Ubezpieczenia osobowe
Ubezpieczenia zdrowotne
Gwarancje ubezpieczeniowe
OC w życiu prywatnym
Slider

Gwarancja ubezpieczeniowa – pisemne zobowiązanie towarzystwa ubezpieczeniowego do wypłaty na rzecz beneficjenta (podmiotu, na rzecz którego została wystawiona gwarancja) określonej kwoty pieniężnej na jego żądanie i oświadczenie, w sytuacji, w której dłużnik (wnioskodawca gwarancji) nie realizuje swoich zobowiązań (określonych w gwarancji) wobec ubezpieczonego. W praktyce gwarancje ubezpieczeniowe służą głównie jako zabezpieczenie inwestora w procesie inwestycji na wypadek wystąpienia określonego w umowie gwarancyjnej zdarzenia losowego.

 

Rodzaje gwarancji ubezpieczeniowych

Gwarancja ubezpieczeniowa ma z reguły szerokie zastosowanie. Jednak przepisy prawa wzmiankują o niej tylko w kilku sytuacjach. Wyróżniamy następujące rodzaje gwarancji:

 • Ubezpieczeniowa gwarancja zapłaty tzw. wadium – zazwyczaj wykorzystywana podczas przetargu, jest ekwiwalentem wadium pieniężnego przedsiębiorcy przystępującego do przetargu. Przedsiębiorca, dzięki temu może wziąć udział w przetargu bez posiadania własnych środków finansowych.
 • Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu – dzięki niej zabezpiecza się prawidłowe wykonanie umowy przez przedsiębiorcę.
 • Ubezpieczeniowa gwarancja usunięcia wad lub usterek – wystawia się ją na wniosek przedsiębiorcy realizującego inwestycje, zobowiązuje ona gwaranta do wypłaty gwarancji na wniosek beneficjenta w przypadku, gdy przedsiębiorca nie wykonał w ogóle lub nienależycie określone umową obowiązki z tytułu usunięcia wad i usterek ujawnionych po zakończeniu realizacji inwestycji.
 • Ubezpieczeniowa gwarancja zwrotu zaliczki – zobowiązanie gwaranta do wypłaty gwarancji beneficjentowi, na pisemne żądanie i oświadczenie beneficjenta w sytuacji, w której przedsiębiorca (zleceniodawca gwarancji) nie wykonał umowy i nie zwrócił w określonym terminie zaliczki, którą wcześniej pobrał od beneficjenta na realizację inwestycji.
 • Ubezpieczeniowa gwarancja zapłaty należności celnych – stanowi zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych w sytuacji, gdy dłużnik nie dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi na zapłatę zobowiązań celno-podatkowych. Jest przeznaczona dla podmiotów gospodarczych, które prowadzą obrót towarowy za granicą i jest jedną z dopuszczalnych zabezpieczeń należności celnych. Beneficjentem gwarancji jest izba celna, zaś jej zleceniodawcą podmiot zajmujący się importem towarów lub prowadzący skład celny.

  Imię i nazwisko*

  Telefon*

  Adres E-mail*

  Temat wiadomości*

  Treść wiadomości*

  No tags for this post.